افزایش ممبر تلگرام

90000Toman
90000Toman
 • Member : 5000 people
  تعداد ممبر : 5000 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

افزایش ممبر تلگرام

45000Toman
45000Toman
 • Member : 2100 people
  تعداد ممبر : 2100 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

افزایش ممبر تلگرام

30000Toman
30000Toman
 • Member : 1100 people
  تعداد ممبر : 1100 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

افزایش ممبر تلگرام

25000Toman
25000Toman
 • Member : 700 people
  تعداد ممبر : 700 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

افزایش ممبر تلگرام

15000Toman
15000Toman
 • Member : 300 people
  تعداد ممبر : 300 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

افزایش ممبر تلگرام

8000Toman
8000Toman
 • Member : 100 people
  تعداد ممبر : 100 نفر
 • Performance Report : Yes
  گزارش عملکرد : دارد
 • Time ~ 2 h
  زمان تقریبی انجام 2 ساعت
 • Nation : Iranian
  ملیت کاربران ایرانی

 


لطفا نکات زیر را برای انجام صحیح  فرآیند خرید در نظر و رعایت کنید :

نکته ۱ : برای انجام صحیح فرآیند خرید ، لطفا آدرس کانال تلگرامی خود را به دقت پر نمایید و آدرس مورد نظر را با تمامی اجزای کامل در جایگاه های تعریف شده بنویسید .

نکته ۲ : بعد از ثبت سفارش و خرید ، تا پایان انجام سفارش هرگز آدرس کانال تلگرامی خود را تغییر ندهید زیرا این کار باعث اختلال در فرآیند انجام کار شده و سفارش ناقص و پایان میپذیرد .

نکته ۳ : انجام سفارشات ، بعد از تایید مبلغ واریزی آغاز شده و جزئیات و گزارشات خرید انجام شده از طریق راه های ارتباطی که در مراحل خرید توسط شما ثبت گردیده ،  به اطلاع شما خواهد رسید .